Home /   News and Events /   Общо събрание

Общо събрание

05.05.2014

П О К А Н А
ЗА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНК НА ИКОМОС

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 06.06.2014 г., петък, от 16:00 ч. в сградата на Съюза на архитектурата в България, на ул. „Кракра” № 11. Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2013 г.
докладва: доц. Стефан Белишки

2. Приемане на годишния финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2013 г.
докладва: арх. Иван Халев

3. Доклад на контролния съвет
докладва: проф. Маргарита Ваклинова

4. Приемане на програма на БНК на ИКОМОС за 2014 г.
докладва: доц. Стефан Белишки

5. Приемане на бюджет на БНК на ИКОМОС за 2014 г.
докладва: арх. Иван Халев

6. Избор на Ръководство на БНК на ИКОМОС за следващия мандат от три години - избор на председател, членове на УС и членове на контролния съвет на Сдружението.

 

7. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС.
докладва: доц. д-р Мариела Модева Нанкова

8. Разни

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.

Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,
До 20 май 2014 година на сайта на Сдружението (http://www.icomos-bg.org/) ще бъдат публикувани: Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2013 г. и Програма на БНК на ИКОМОС за 2014 г., с които предварително можете да се запознаете преди Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред за Общото събрание са на разположение в офиса на БНК на ИКОМОС на адрес: София, пл. „Славейков” № 11, ет. 6, стая 16.


Site by Loopink & PixelFlower