Home /   News and Events /   Решения на Общото събрание на БНК на ИКОМОС

Решения на Общото събрание на БНК на ИКОМОС

30.06.2011

На 04 юни 2011 година бе проведено отчетно-изборно Общо събрание на Българския национален кометт на ИКОМОС.

На 04 юни 2011 г. (събота) в Университета по строителство, архитектура и геодезия, София се проведе Общо събрание на Българският национален комитет на ИКОМОС при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2010 г.
 2. Приемане на годишния финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2010 г.
 3. Доклад на контролния съвет.
 4. Приемане на програма на БНК на ИКОМОС за 2011 г.
 5. Приемане на бюджет на БНК на ИКОМОС за 2011 г.
 6. Връчване на ежегодните награди на БНК на ИКОМОС за високи постижения при изготвянето на дипломната работа на дипломанти специалност архитектура.
 7. Промяна на Устава на БНК на ИКОМОС.
 8. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
 9. Избор на Ръководство на БНК на ИКОМОС за мандат от три години - избор на председател, членове на УС и членове на контролния съвет на Сдружението.
 10. Разни.

След представянето на информацията и предложенията Общото събрание взе следните РЕШЕНИЯ:

 1. Приема отчета на 2010 г.
 2. Приема финнасовия отчет за 2010 г.
 3. Приема следните промени в устава на сдружението;
  1. Променя начина на свикване на ОС;
  2. Променя начина на плащане на членския внос;
 4. Избира за членове на новия Управителен съвет за период от три години:
  1. доц. Стефан Белишки – Председател
  2. доц.д-р арх. Елена Димитрова – Заместник председател
  3. д-р Мариела Модева-Нанкова – Главен секретар
  4. арх. Иван Халев – Ковчежник
   и членове
  5. доц. д-р Диана Гергова
  6. Румяна Дечева
  7. арх. Костадин Сандев
  8. арх. Габриела Семова-Колева
  9. Светла Койнова-Мечкуева
  10. арх. Емилия Кълева
  11. д-р Станислав Станев
 5. Избира за членове на Контролния съвет за мандат от три години:
  1. доц. д-р Маргарита Ваклинова - председател
  2. арх. Красимира Василева-Младенова
  3. Светослав Георгиев

Site by Loopink & PixelFlower