Начало /   Новини и събития /   (12.10 - 12.11.2009) Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Национален институт за опазване на недвижимите културни ценности

(12.10 - 12.11.2009) Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Национален институт за опазване на недвижимите културни ценности

19.10.2009

На основание чл. 90, ал.1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 18, ал. 1 от Закона за културното наследство и чл.7, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
- да имат висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „История”, „Архитектура, „Археология”, „Изкуствознание” ;
- да имат професионален опит в областта на придобитото образование не по-малко от 5 години, от които най-малко 3 години на ръководна длъжност;
- да владеят западен език;
- допълнителни изисквания, носещи предимство:
- специализация или допълнителна квалификация по мениджмънт, както и научна степен или научно звание;
- участия в Национални и международни организации, свързани с опазване на културното наследство;
- авторство в проекти и разработки – теоретични и практически в сферата на културното наследство;
- да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
- да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;
- да познават и да прилагат българското законодателство в областта на опазването на недвижимите културни ценности;
- да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;
- да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

2. Конкурсът да се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности и събеседване.
.
3. В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят в „Човешки ресурси”, стая 505, етаж 5 в Министерство на културата, бул.”Ал.Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:


- молба за участие в конкурса и автобиография;
- документ за самоличност;
- документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
- документ за владеене на западен език;
- документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата – оригинал и копие;
- свидетелство за съдимост;
- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.
/Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България./
- концепция за развитието на Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности за срок от пет години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:
а) Кратка визия за опазване на недвижимото културно наследство в България;
б) Програма за реформиране на Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности и концентрирането му върху научни и експертни функции и задачи;
в) Концепция за децеконцентрация и децентрализация на Националният институт за опазване на недвижимите културни ценности и неговите дейности;
г) Етапи за реализация на концепцията.

4. Обявлението за конкурса да се постави на видно място в сградата на Министерството на културата, да се публикува на Интернет страницата на Министерството и в един централен всекидневник.

5. При подаването на документите на всички кандидати да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6. Срок за заемане на длъжността – пет години.


Тел. 94-00-934
Сайт от Loopink & Цвят и пиксел