Начало /   Новини и събития /   Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2013 г.

Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2013 г.

30.04.2013

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

А.  В рамките на Сдружението

1.        Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС

Срок: май, декември

Отговорник: УС / Бюрото

2.        Провеждане на заседания на УС на БНК на ИКОМОС

Срок: постоянен

Отговорник: УС / Бюрото

3.        Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС

Срок: май, декември

Отговорник: Гл. секретар

4.        Осигуряване и изпращане на членския внос на БНК на ИКОМОС за 2013 г.

Срок: януари

Отговорник: Ковчежникът

5.        Честване на 18 април, Международен ден на Паметниците на културата на тема: „Наследството на образованието” с традиционна среща на БНК.

Срок: април

Отговорник: Бюрото

6.        Преразглеждане и актуализиране на дейността и наименованието на Работните групи.

Срок: юни

Отговорник: Бюрото

7.        Научна програма - провеждане на клубни срещи на БНК на ИКОМОС за дискусии в областта на културното наследство. Срещите ще бъдат обвързани с програмата лекции в рамките на тригодишния мандат, разработена от Работната група "Научна програма за дискусии в областта на наследството".

Срок: постоянен

Отговорник: Работната група

8.        Изпращане на новогодишни поздравления до български и чуждестранни партньори.

Срок: декември

Отг.: Бюрото

9.        Финансова издръжка на седалището на БНК на ИКОМОС.

Срок: постоянен

Отговорник: Бюрото

Б.  В рамките на Международната организация

10.    осъществяване на професионален обмен и съвместни проекти с други национални комитети на ИКОМОС.

 Срок: постоянен

Отговорник: УС

11.    участие в международни програми, проекти и мисии на ИКОМОС.

Срок: постоянен

Отговорник: УС

12.    Участие в дейността на международните научни комитети на ИКОМОС.

Срок: постоянен

Отговорник: Зам. председател

13.    Участие в редовните сесии на Консултативния комитет на ИКОМОС.

Срок: постоянен

Отговорник: Председателят

II.  ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ У НАС И В ЧУЖБИНА

1.        Осигуряване на информационен обмен с документационния център на ИКОМОС в Париж и с други национални комитети.

Срок: постоянен

Отговорник: Бюрото

2.        Поддръжка на ИНТЕРНЕТ-страницата на БНК – разпространяване на периодична информация до членовете на БНК по всякакви теми от общ интерес за тях – предстоящи национални и международни прояви, събития от живота на ИКОМОС и БНК, инициативи на БНК, документи, изготвяни от него по различни поводи и др.

                                                                                                 Срок: постоянен

Отговорник:  Бюрото / Работна група

3.        Поддържане на активни контакти с националните и специализираните медии; провеждане на медийни кампании във връзка с реализацията на някои проекти на БНК; привличане на общественото внимание върху конкретни проблеми на културното наследство и други дейности, иницирани и координирани от Работна група "PR кампания на БНК на ИКОМОС".

Срок: постоянен

Отговорник:  УС / Бюрото

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

1.        Проект “Консервация и реставрация на църквата "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър”. Спешни аварийни мерки.

Срок: октомври

Отговорник: Бюрото

2.        Проект “Консервация и реставрация на църквата "Св.Архангели Михаил и Гавраил" в Несебър”.

Срок: декември

Отговорник: Бюрото

 3. „Conservation of the 11th Century Church of St. Todor in Boboshevo, Bulgaria”. Проектът е финансиран от Посланическия фонд за опазване на културното наследство към посолството на САЩ в България. Проектът предвижда изработка на проекти за реставрация и консервация на църквата "Св. Тодор" до гр. Бобошево. Финансира се от U.S. Ambassador’s Fund for Cultural Preservation 2012-2013 за период на изпълнение 08.2012-12.2013.

4. Проект “Партньорство”. През 2013 г. ще бъде продължено сътрудничеството с:

-        Съюза на архитектите в България – участие в Националната кампания „Наследство в риск”; и във връзка с участието на БНК на ИКОМОС в провеждането на ЕДН, честванията на 18 април и други съвместни прояви.

-      .Национален археологически институт с музей при БАН - във връзка с реализирането на съвместни събития.

-        Министерството на културата във връзка с участие на членове на БНК на ИКОМОС в различни работни групи свързани с опазването на културното наследство.

-        други неправителствени и сродни организации с идеална цел: Асоциация на реставраторите в България, Национално Сдружение на Общините в Република България, АКТ, БНК на ИКОМ, ДОКОМОМО - България, СБХ - секция "Реставрация"  и др.

Срок: постоянен

Отговорник: Бюрото

3.        Проект “Мониторинг на световни и национални обекти на културното наследство”. Посещения на конкретни проблемни обекти (включително такива по постъпили тревожни сигнали), експертна реакция и формулиране на становище.

Срок: постоянен
Отговорник: Зам. председател

 4.        Актуализиране на раздел "Наследство в Риск", поддържан на сайта на БНК на ИКОМОС. В този раздел членовете на Сдружението могат да споделят своите наблюдения и впечатления за състоянието на конкретни културни ценности; провеждане на дебати по съдбата и бъдещето на паметниците; предприемане на действия за тяхна защита.

Срок: постоянен
Отговорник: Зам. председател

IV. ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА БНК НА ИКОМОС

1.        Актуализиране на приоритетите на БНК на ИКОМОС и краткосрочния и средносрочен план на действие (във връзка с приетия Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност на БНК на ИКОМОС).

Срок: постоянен

Отговорник: УС / Работни групи

 2.        Кандидатстване по Европейски фондове и програми за повишаване на капацитета на БНК на ИКОМОС за комуникация и мониторинг на централната и местна власт в областта на опазването на културното наследство.

 3.        Провеждане на заседания на актуализираните Работни групи, отчитане на резултатите.

Срок: постоянен

Отговорник:  УС / Работни групи

 

 Изготвил:                                                                  Одобрявам:

 Доц. д-р Мариела Модева-Нанкова                      доц. Стефан Белишки

(Гл. секретар на БНК на ИКОМОС)                      (Председател на БНК на ИКОМОС)

 

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел