Home /   About ICOMOS Bulgaria /   Charter of the BNC of ICOMOS /   Charter of ICOMOS International

Charter of ICOMOS International

приет от V Генерална асамблея (Москва, 22 май 1978 г.)

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.

Член 1.
Учредява се асоциация под името МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ МЕСТА, която по-нататък ще бъде обозначавана с инициалите ИКОМОС.

Член 2.
Седалището на ИКОМОС е в Париж. То може да бъде променяно по решение на Генералната асамблея.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Член 3.
(а) Терминът "паметник на културата" включва всички структури (заедно с тяхната среда и с принадлежащите им недвижими и движими елементи), които представляват ценност от историческа, художествена, архитектурна, научна и етиологична гледна точка. В това определение се включват и творби на монументалната скулптура и живопис, археологически структури или елементи, надписи, пещерни жилища, както и всички комбинации от тези разновидности.
(б) Терминът "ансамбъл" включва всички групи от самостоятелни или свързани помежду си сгради и тяхната селищна или извънселищна среда, които поради своята архитектура, своето единство или своето вписване в пейзажа представляват ценност от историческа, художествена, научна, социална и етиологична гледна точка.
(в) Терминът "забележително място" включва всички топографски зони и пейзажи, сътворени от човека или съвместни творения на човека и природата (включително и исторически паркове и градини), които представляват ценност от археологическа, историческа, естетическа, етиологична и антропологична гледна точка.
(г) Термините "паметник", "забележително място" и "ансамбъл" не включват:
(1). Съхраняваните в паметници на културата музейни колекции;
(2). Археологическите колекции, съхранявани в музеи или изложени в музеите към археологически и исторически места;
(3). Музеите под открито небе.

III. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ.

Член 4
ИКОМОС е международна организация, която подпомага на международно ниво консервацията, защитата, възстановяването и повишаването на стойността на паметниците, ансамблите и забележителните места.

Член 5
ИКОМОС
(а) създава механизъм за взаимодействие между властите, институциите и лицата, които се занимават с опазване на паметниците, ансамблите и забележителните места и осигурява тяхното представителство в международни организации
(б) събира, проучва и разпространява информация за принципите, техниките и политиката в областта на консервацията, защитата, възстановяването и повишаването на стойността на паметниците, ансамблите и забележителните места;
(в) сътрудничи на национално и международно ниво в създаването и развитието на документационни центрове за разработки по консервация и опазване на паметниците, ансамблите и забележителните места и за теоретични и практически проучвания на традиционните строителни техники;
(г) насърчава приемането и прилагането на международни препоръки относно паметниците, ансамблите и забележителните места;
(д) сътрудничи при изготвянето на програми за обучение на специалисти по консервация, защита и повишаване на стойността на паметниците, ансамблите и забележителните места;
(е) установява и поддържа тясно сътрудничество с ЮНЕСКО, с Международния център за консервация и реставрация в Рим, с регионалните центрове за консервация, спонсорирани от ЮНЕСКО, както и с други международни и регионални институции и организации, които преследват подобни цели;
(ж) насърчава и подпомага други дейности, които са съответствие с този Устав.

IV. ЧЛЕНОВЕ

Член 6.
(а) ИКОМОС се състои от четири категории членове: индивидуални, институционни, благотворителни и почетни.
(1) Индивидуалното членство е открито за всяко лице, което се занимава с опазване на паметниците, ансамблите и забележителните места (по смисъла на чл. З), в качеството си на член от научния, техническия или административния персонал към националните, регионалните или местните служби по опазване на паметниците на културата, произведения на изкуството и антични предмети; за ръководителите или специалистите, ангажирани с консервацията, реставрацията, възстановяването и повишаването на стойността на паметниците, ансамблите и забележителните места, включително: архитекти, градостроители, историци, археолози, етнолози и архивисти. По изключение индивидуално членство може да се признае и на други заинтересовани от подкрепата на целите и задачите на ИКОМОС. Само индивидуални членове могат да заемат изборни длъжности в структурите на ИКОМОС, съгл. чл. 10.
(2) Институционното членство е открито за всяка институция, която, независимо от нейното естество, се занимава с консервация, защита, реставрация, възстановяване, повишаване на стойността и оживяване на историческите паметници, ансамбли и забележителни места (съгласно определението в член 3), и за институции, които притежават или стопанисват исторически паметници, чиято дейност частично или изцяло е посветена на една или няколко от описаните по-горе цели, свързани с паметниците, ансамблите и забележителните места.
(3) Благотворително членство може да бъде признато на всяко лице или институция, които желаят да подкрепят целите и действието на ИКОМОС или да допринасят за международното сътрудничество в сферата на опазването на културното наследство.
(4) Почетното членство се присъжда от Генералната асамблея, по предложение на даден Национален комитет или на личности, които са положили забележителни усилия в областта на консервацията, реставрацията и повишаването на стойността на историческите паметници, ансамбли и забележителни места.
(б) Членовете на ИКОМОС във всяка страна се организират в Национални комитети, съгласно определението в член 13. Заявленията за членство в ИКОМОС се адресират до националните комитети - там, където съществуват такива. Всички членове на Националните комитети на ИКОМОС имат право да присъстват на Генералната асамблея на ИКОМОС и да участват в работата й. Но въпреки това всеки Национален комитет има право на не повече от 18 гласа в Генералната асамблея. Всеки член, който, в съответствие с член 13, ал.(е), поименно е получил право на глас, може да даде пълномощно на всеки друг член от своя Национален комитет. Но при това нито един член не може да бъде упълномощен с повече от пет гласа, прибавени към неговия собствен.
(в) Заявленията за членство от страни, където не съществуват Национални комитети, се изпращат до Секретариата на ИКОМОС и се одобряват от Бюрото на ИКОМОС. Членовете на ИКОМОС в тези страни разполагат със същите права, както членовете на Националните комитети, с изключение на правото да гласуват в Генералната асамблея.
(г) Благотворителните и почетните членове имат правото да присъстват на Генералната асамблея и да участват в нея, но без право на глас.
(д) Индивидуалните, институционните и благотворителните членове на ИКОМОС заплащат най-късно до 1 май членски внос, който Изпълнителният комитет на ИКОМОС всяка година определя за съответните категории. Всяка промяна в размера на членския внос се одобрява от Генералната асамблея на ИКОМОС. Срещу изплатения членски внос всеки член получава членска карта на ИКОМОС, периодичните публикации на ИКОМОС и други предимства, утвърдени с решение на Изпълнителния комитет за определени периоди от време. Той има право да присъства на Генералната асамблея и да ползва Центъра за документация на ИКОМОС. От почетните членове не се събира членски внос.

Член 7.
Членството в ИКОМОС се прекратява:
(а) Ако е подадена оставка - тя влиза в сила в края на календарната година, след като съответният Национален комитет е писмено предизвестен за това три месеца предварително и след като е изплатен членският внос за текущата година;
(б) Ако Генералната асамблея или Изпълнителният комитет формално заличат даден член от регистъра поради неплащане на членския внос или по някаква друга причина.

V. АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА.

Член 8.
(а) Административната организация на ИКОМОС се състои от:
(1) Генерална асамблея,
(2) Изпълнителен комитет и Бюро,
(3) Консултативен комитет и Бюро,
(4) Национални комитети,
(5) Специализирани международни комитети,
(6) Секретариат.
(б) Всеки един от тези органи изработва в съответствие с Устава на ИКОМОС собствен процедурен правилник, с който определя своя начин на действие, включително и заемането на изборните длъжности.

Член 9
Генералната асамблея е най-висшият орган на ИКОМОС. Тя се конституира сама и избира своя председател, трима заместник-председатели и докладчик, чиито мандати са до края на сесията. Асамблеята приема собствени процедурни правила. Асамблеята избира президент на ИКОМОС, петима вицепрезиденти, генерален секретар и ковчежник, както и 12 членове на Изпълнителния комитет, излъчени между реномираните индивидуални членове, представители на различни специалности. Тя определя седалището на ИКОМОС, приема поправки в Устава на ИКОМОС, утвърждава програмите на ИКОМОС, одобрява докладите на генералния секретар и на ковчежника и бюджета на организацията за следващия период, обсъжда изпълнението на целите на ИКОМОС. Асамблеята одобрява промени на членския внос и присъжда почетно членство в организацията по предложение на Националните комитети на ИКОМОС. Генералната асамблея е открита за всички членове на ИКОМОС. Тя се свиква на редовни сесии през три години - на дата и място, избрани от Изпълнителния комитет, или на извънредни сесии - по искане на мнозинството от членовете на Изпълнителния комитет или на не по-малко от една трета от членовете на ИКОМОС. За да има кворум, трябва да присъстват най-малко една трета от всички членове с право на глас, определени в съответствие с член 6 (б). Ако този кворум не бъде постигнат, Генералната асамблея се събира отново след 24 часа на същото място, при което дискусиите се считат за редовни, независимо от броя на присъстващите членове с право на глас.

Член 10
(а) Изпълнителният комитет е изпълнителният орган на ИКОМОС. Той се състои от 26 членове, както следва:
- президента на ИКОМОС,
- петимата вицепрезиденти,
- председателя на Консултативния комитет,
- генералния секретар,
- ковчежника,
- дванадесетте членове, избрани от Генералната асамблея
- пет кооптирани членове.
Всички членове на Изпълнителния комитет трябва да са индивидуални членове на ИКОМОС, избрани с оглед на техния професионален авторитет. Те трябва да са служебно ангажирани по своята специалност. Част от тях се избират от Генералната асамблея (вж. чл. 9), а другите се кооптират от Изпълнителния комитет. Те трябва да представляват равностойно различните региони на света. Нито една страна не може да бъде представена в Изпълнителния комитет с повече от един член (изключение прави страната, към която принадлежи президентът). Заседанията се председателстват от президента на ИКОМОС, а в негово отсъствие - от един от вице¬президентите. Директорът на Секретариата присъства на всички заседания на Изпълнителния комитет в качеството на съветник.
(б) Изпълнителният комитет е упълномощен да получава, разходва, използва и управлява от името на ИКОМОС фондовете, необходими за постигане на целите, описани в настоящия Устав, както и да приема дарения и завещания. Той разработва проектопрограми и бюджети и контролира тяхното прилагане. Между Генералните асамблеи Изпълнителният комитет действа от името на Генералната асамблея. Изпълнителният комитет одобрява доклада на ковчежника и годишния бюджет на ИКОМОС. Той определя размера на членския внос. Той регистрира основаването на Национални комитети, одобрява техния състав, проверява дали техните статути са в съответствие със статута на ИКОМОС и утвърждава промените, внасяни в съществуващите статути на Националните комитети на ИКОМОС. Той одобрява назначаването на членове на Международните комитети в съответствие с член 14.
(в) Бившите президенти на ИКОМОС остават по право в състава на Изпълнителния комитет като членове със съвещателен глас.
(г) По правило членовете на Изпълнителния комитет се избират от Генералната асамблея с тайно гласуване за срок от три години и с право на преизбиране за още два последователни мандата от по три години. При всеки от регулярните избори, провеждани през три години, се освобождават една трета от членовете на Изпълнителния комитет. Член, който е освободен, не може да бъде избран отново в състава на Изпълнителния комитет преди изтичането на следващия тригодишен срок. Максималният непрекъснат срок на членство в Изпълнителния комитет е 9 години. Това се отнася и за председателя на Консултативния комитет. Изключение от това правило се прави, ако член на Изпълнителния комитет бъде избран за президент, генерален секретар или ковчежник. Но всеки от тях също така не може да остане на своя пост в продължение на повече от три последователни тригодишни мандата. Общата продължителност на тяхното непрекъснато членство в Изпълнителния комитет в никакъв случай не може да надвишава 18 години. Ако Генералната асамблея не може да бъде свикана при изтичането на мандата на Изпълнителния комитет, изборът на нов Изпълнителен комитет се провежда с гласуване по пощата от всички членове на ИКОМОС, които имат право на глас, съгласно чл. 6 (б). Ако едно място се оваканти, Изпълнителният комитет избира за остатъка от мандата нов член измежду индивидуалните членове на ИКОМОС.
(д) Президентът свиква Изпълнителния комитет на ИКОМОС на редовни заседания най-малко един път годишно. Извънредните заседания се свикват по искане на една трета от членовете на комитета. В годините, когато се свиква Генералната асамблея, комитетът се събира преди и след асамблеята. Решенията се вземат с мнозинство от гласовете на присъстващите членове и на техните допълнителни пълномощия.
(е) Президентът, вицепрезидентите, генералният секретар и ковчежникът образуват Бюрото. Бюрото се свиква от президента на заседания между сесиите на Изпълнителния комитет и действа от негово име. Неговите решения се вземат с просто мнозинство. Изпълнителният комитет може да назначи измежду своите членове помощник-генерален секретар и помощник-ковчежник, както и да поиска при необходимост консултации с експерти.

Член 11.
(а) Президентът на ИКОМОС свиква Генералната асамблея, свиква и председателства заседанията на Изпълнителния комитет и на Бюрото и предлага техния дневен ред. Той по право е член и на Консултативния комитет. Той е упълномощен да представлява ИКОМОС. С одобрение на Бюрото той може да делегира на други членове правото да се подписват вместо него при определени случаи.
(б) Вицепрезидентите подпомагат или заместват президента. Те му съдействат да представлява ИКОМОС и да изпълнява своите дейности в целия свят. Във връзка с това той може да им представя съответни пълномощия.
(в) Генералният секретар отговаря за ръководството и работата на Секретариата в съответствие с общите насоки на политиката, определена от Генералната асамблея и от Консултативния комитет, и с решенията на Изпълнителния комитет и Бюрото.
(г) Ковчежникът отговаря за финансовите операции на ИКОМОС. Той изготвя финансовите отчети и проектобюджетите за всяка година (от 1 януари до 31 декември), санкционира направените разходи според инструкциите на Бюрото и извършва плащанията.

Член 12.
(а) Консултативният комитет се състои от председателите на Националните комитети и на специализираните Международни комитети. Президентът на ИКОМОС е по право член на Консултативния комитет. Консултативният комитет се ръководи от свои собствени процедурни правила. Той сам избира своя председател, като освен това може да назначи един или няколко заместник-председатели, които да подпомагат или да заместват председателя. Консултативният комитет се свиква от председателя най-малко един път в годината, на дата и място, избрани от Изпълнителния комитет.
(б) Консултативният комитет отправя към Генералната асамблея и Изпълнителния комитет на ИКОМОС съвети и препоръки по въпроси на политиката и приоритетите в програмата на организацията. Той проучва предложенията на Националните комитети и ги внася в Изпълнителния комитет със съответни препоръки за изпълнение. Той наблюдава дейността на Националните и Международните комитети и им отправя препоръки, ако това се налага.
(в) В годината, предшестваща редовната сесия на Генералната асамблея, Консултативният комитет съставя списък на кандидатите за избор на Изпълнителен комитет, в който се включват всички предложения на Националните комитети, заедно с допълнителните предложения на самия Консултативен комитет. Не по-късно от 120 дни преди датата на Генералната асамблея този списък се изпраща до всички членове на ИКОМОС, които, съгласно процедурните правила на Генералната асамблея, могат да предложат допълнителни кандидати.

Член 13.
(а) Национален комитет на ИКОМОС може да бъде организиран във всяка страна - членка на ЮНЕСКО, в съответствие със законите на тази страна. Броят на индивидуалните членове в даден Национален комитет не може да бъде по-малък от пет. Основаването на всеки Национален комитет подлежи на одобрение от Изпълнителния комитет на ИКОМОС на неговото първо следващо заседание, съгласно чл. 9 (6).
(б) Националните комитети включват членовете на ИКОМОС в страната, съгласно определението в член 6: индивидуални, институционни, благотворителни и почетни. Националните комитети приемат и одобряват молби за членство и съобщават в Секретариата на ИКОМОС имената на новоприетите членове.
(в) Националните комитети приемат собствени процедурни правила и изработват и осъществяват национални програми, които съответстват на целите на ИКОМОС.
(г) Те изпълняват решенията на Генералната асамблея и програмите, предложени от Консултативния и Изпълнителния комитет на ИКОМОС.
(д) По същество те представляват постоянен форум за дискусии и обмяна на национална и международна информация относно теоретичните принципи и техническата, правна и административната практика в областта на консервацията, реставрацията, възстановяването и повишаването на стойността на паметниците, ансамблите и забележителните места.
(е) Националните комитети определят своите представители с право на глас в Генералната асамблея, съгласно ограниченията, предвидени от член 6 (б), и в съответствие със собствените си устави. Индивидуалните членове трябва да преобладават в списъка на членовете с право на глас, изготвян от всеки Национален комитет. Имената на членовете, които имат право на глас в Генералната асамблея, се представят в Секретариата на ИКОМОС най-малко един месец преди Генералната асамблея. Представителите на институционните членове следва да бъдат своевременно определени от съответните компетентни органи.
(ж) Всеки Национален комитет се свиква от председателя най-малко един път в годината за редовно заседание, на което се разглежда годишният отчет преди представянето му в ИКОМОС.

Член 14.
(а) Международните комитети са техническите органи на ИКОМОС. Те провеждат специализирани изследвания по професионални проблеми в различни области от дейността на ИКОМОС.
(б) Изпълнителният комитет може да формира или разпуска комитети, както и да назначава първите им председатели. Членовете на всеки Международен комитет се определят въз основа на предложение, което е направено от председателя от съответния комитет и е одобрено от Изпълнителния комитет.
(в) Международните комитети приемат свои собствени процедурни правила, съставят и изпълняват свои програми, одобрявани от Изпълнителния комитет (виж чл. 10 б), на който те представят и своите годишни доклади. В рамките на даден комитет могат да бъдат образувани работни групи във формата на подкомитети или комисии.

Член 15.
Секретариатът под ръководството на Бюрото изпълнява и координира програмата, приета от Генералната асамблея. Под ръководството на генералния секретар и на ковчежника Секретариатът изпълнява ежедневната работа на ИКОМОС в рамките на приетите от Генералната асамблея и от Изпълнителния комитет решение и в съответствие с провежданата от президента политика. Секретариатът изготвя годишен доклад за своята дейност. Директорът на Секретариата се назначава от президента, по предложение на Бюрото, предварително одобрено от Изпълнителния комитет.

Член 16.
ЮНЕСКО, Международният център за консервация и реставрация в Рим и други сродни международни организации могат да бъдат поканени да изпратят свои наблюдатели на всички срещи на ИКОМОС.

Член 17.
Приходите за ИКОМОС произтичат от:
- вноски и членски внос от членовете, дарения и завещания,
- субсидии,
- договори за изследователски работи и извършване на услуги в съответствие с чл.5,
- други дейности, одобрени от Бюрото и утвърдени от Изпълнителния комитет.

VI. ПРАВЕН СТАТУТ.

Член 18.
Изпълнителният комитет може да предприема мерките, необходими за да се осигури на ИКОМОС правен статут в страните, в които той извършва своята дейност. ИКОМОС се представлява пред трети страни лично от президента, от някой от вицепрезидентите или от генералния секретар.

VII. ПРОМЕНИ.

Член 19. Промени в настоящия Устав може да извършва единствено Генералната асамблея с мнозинство от две трети от подадените гласове, след като предложените поправки са били доведени до знанието на членовете най-малко четири месеца преди откриването на Генералната асамблея.

VIII. РАЗПУСКАНЕ.

Член 20.
Решението за разпускане на ИКОМОС може да бъде взето единствено от Генералната асамблея с две трети от подадените гласове. В случай че ИКОМОС бъде разпуснат, активите на организацията ще бъдат прехвърлени на друга организация, определена от ЮНЕСКО.

IX. ЕЗИЦИ.

Член 21.
Официалните езици на ИКОМОС са английски, френски, руски и испански. Работните езици са английски и френски.

Х. ВЛИЗАНЕ В СИЛА.

Член 22.
Този Устав е приет от V Генерална асамблея на ИКОМОС в Москва, на 22 май 1978 г.

Уставът влиза в сила веднага след закриването на Генералната асамблея.


Site by Loopink & PixelFlower