Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН) /   ЕДН 2003 - Културни пейзажи

ЕДН 2003 - Културни пейзажи

Национална тема: “Културни пейзажи”
27-29 септември 2003 г.

Изборът на темата на ЕДН в България през 2003 г. – “Културни пейзажи” – е продиктуван от нейната актуалност както в общоевропейски, така и в национален мащаб. Този избор е в синхрон с утвърждаването на понятието “културен пейзаж” в законодателните практики на много европейски страни, както и в редица международни документи, между които се откроява Европейската конвенция за пейзажа (Флоренция, 2000).

Тази тема, за пръв път откакто се провеждат Европейски дни на наследството в България, акцентира върху съвременното схващане за неделимостта на наследството и за неговата същност като съвкупност от културни и природни ценности. Тя отразява и основните тези на Флорентинската конвенция – загриженост за опазването и устойчивото развитие на средата, необходимост от защита на индивидуалния, формиран във времето облик на характерни пейзажи, като част от европейската идентичност, и от широко международно сътрудничество в тази област.

Основната цел на тазгодишната емисия на JEP е да се повишат чувствителността, интересът и осведомеността на широката публика – и особено на децата и младежите – към българския пейзаж като хармонично съчетание на природни и човешки творения и да се култивира отговорност към наследените ценности. Наред с това важни цели на JEP са: да бъдат идентифицирани забележителни български културни пейзажи, изявяващи идентичността и разнообразието на българското природно и културно наследство; да се откроят стойностите на българския пейзаж като ресурс за екологичен и културен туризъм, в съответствие с националните стратегии в тази област; да се мобилизира експертна и обществена подкрепа за предстоящата ратификация от
България на Европейската конвенция за пейзажа – Флоренция, 2000.

Участници: десетки общини, музеи, поделения на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на образованието и науката, както и неправителствени организации от цялата страна. Всички програми фокусират вниманието на участниците и обществеността върху тези уникални съчетания на елементи от културното и природното наследство, които изявяват неговата идентичност и разнообразие и са емблематични за всяко населено място в България.

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ

1. Участие на деца и младежи от цялата страна в VIІІ Международен фотографски експеримент “паметници на културата”, провеждан ежегодно под егидата на Съвета на Европа.
2. Международна фотоизложба на лауреатите от VIІІ Международен фотографски експеримент “паметници на културата” във Френския институт (София, 24 септември – 5 октомври)
3. Официална церемония по откриването на Европейските дни на наследството 2003 в България от зам. министъра на културата (Природен парк “Русенски Лом”, 27 септември) и съпътстващи прояви в гр. Русе:
* Изложба “Природно и културно богатство на Природен парк “Русенски Лом” – показваща резултатите от Класа на наследството, проведен през м. септември с участие на средношколци от Русе
* Международна изложба “Природен пейзаж”
* Пленер и изложба “Екоарт ІV”
* Инсталация “Прилеп” – превърнати в художествено явление и послание към обществото руини на старинна сграда в центъра на Русе
4. Национално ателие на експерти по проблеми, свързани с идентификацията, опазването и социализацията на културните пейзажи (Русе, 27 и 28 септември). В работата на ателието взеха участие експерти и представители на национални ведомства, областни администрации и местни власти, нестопански организации, медии и др. Диалогът между участниците протече в дух на загриженост за идентичността и опазването на българския културен пейзаж, на специален интерес към неговия потенциал като ресурс за устойчиво развитие, на ангажираност с европейските ценности и стандарти и на конструктивен подход към разискваните проблеми. участниците в Националното ателие единодушно приеха заключителен документ под формата на Препоръки и го адресираха до всички държавни институции с отношение към законодателната уредба, управлението, опазването, използването и социализацията на българския културен пейзаж.
5. Разнообразни прояви от програмите на участниците в цялата страна (с особено задоволство можем да отбележим богатството и интензивността на много от тези програми в общините Русе, Смолян, Силистра, Казанлък, Благоевград, Ямбол, Шумен, Пловдив, Велико Търново, Гоце Делчев, Враца, Габрово, Стара Загора, Котел, Дряново, Несебър, Кирково) – официални церемонии по откриването на Дните с издигане на техния флаг, спектакли, концерти, викторини, конкурси, изложби, беседи, учебни и извънучебни занимания с деца по темата на Дните, класове на наследството, културни маршрути, откриване на реставрирани паметници на културата, дискусии, научни форуми и др.
6. Осигурен безплатен достъп до музеите и паметниците на културата и организирани от техните служители гидирани посещения за ученически групи и граждани
7. Активно участие на националните и особено – на местните електронни и печатни медии с материали по темата на JEP и с отразяване на проявите в програмите за тяхното провеждане.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел