Начало /   Дейност /   Проекти /   Проекти в изпълнение /   Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство

Изграждане на капацитет за мониторинг и комуникация при опазване на културното наследство

01.11.2013

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  

http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/proposal.cfm?id=51&applicantLevelID=3789&prID=18

Ръководител на проекта: доц. д-р Мариела Нанкова

Участници: доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц.д-р арх. Валентина Върбанова, д-р Станислав Станев,арх. Емилия Кълева Светослав Георгиев, арх. Иван Халев, Борислава Гълъбова

Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО.
Приоритет: Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг.
Продължителност на проекта: 18 месеца.


Проектът си поставя следните специфични цели:
• Създаване и използване на механизми за предоставяне на знания за участието на НПО в разработването на политики на местно, национално и европейско ниво в областта на опазването на културното наследство.
• Изграждане и прилагане на умения за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики на местно, национално и европейско ниво в областта на опазването на културното наследство.
Мотивацията ни да подготвим този проект е свързана с няколко основни групи проблеми:
• Протичащите в България процеси на децентрализация на управлението и разширяващите се отговорности на местните (общински) управленски нива в областта на културното наследство.
• Липсата на достатъчен експертен и управленски капацитет в местните общности (особено в по-малките общини), които се оказват изправени пред значителни трудности в полето на опазването и социализирането на културното наследство.
• Необходимoстта от законодателни и норматвни промени, които да изградят рамката за осъществяването на ефективно взаимодействие между отделните участници (местно управление, държавни и културни институции, частен бизнес, нестопански и граждански сдружения) и между различните управленски нива.
• Неотложната нужда от разработване и прилагане на съвременни инструменти за мониторинг на резултатите от динамично протичащите процеси и предприеманите експертни и управленски действия.
Уверени сме, че в качеството си на нестопанска експертна организация БНК на ИКОМОС може да играе важна роля за осъществяване на ефективен диалог между участниците в опазването на наследството – както чрез оказване на методическа подкрепа, така и чрез осмисляне на иновативните световни практики и обосноваването на подходи, чувствителни към специфичния български контекст.
От стимулирането на ефективен диалог между участниците в опазването на наследството и прилагането на взаимно изгодни форми на сътрудничество зависи до голяма степен и решаването на проблемите на националната културна политика.
Експертните съображения по начините на опазване и управление на културното наследство днес често остават нечути, неразбрани или игнорирани. Поддържането на ефективен диалог на експертното знание с обществото изисква:
• бърз достъп до непрекъснато обновявани масиви с информация в областта на културното наследство;
• умения за ориентация в динамична социо-културна среда;
• умения за комуникация с разнообразни участници в опазването и управлението на наследството.

Предвидените дейности по проекта ще бъдат реализирани в рамките на БНК на ИКОМОС, като създадените продукти ще бъдат достъпни за ползване както от членове й, така и от други заинтересовани организации.
Конкретните резултати от проекта включват:
• Създаването на уеб базирана платформа, която ще осигури предоставянето на актуална, полезна и търсена информация, отговаряща на потребностите на членовете на организацията, както и на партньорски организации за подобряване на връзките с държавната администрация.
• Изграждането на ресурсен център, който ще допринесе за подобряването на комуникацията и координацията между членовете на организацията и за организиране на краткосрочни обучения за повишаване на експертния й капацитет.
• В края на проекта е предвидено публикуване на Наръчник с успешни практики на партньорство между НПО и държавата в Европейските страни в областта на опазване на недвижимото културно наследство. Изданието ще бъде представено на широката общественост в рамките на дейностите по популяризиране на проекта.

 

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел