Начало /   Дейност /   Проекти /   Осъществени проекти /   Укрепване, консервация и реставрация на църквата „Свети Димитър” в Бобошево (2003-2007)

Укрепване, консервация и реставрация на църквата „Свети Димитър” в Бобошево (2003-2007)

30.12.2007

 Проектът е финансиран от Фондация „А. Г.  Левентис” и WMF – Robert Wilson Challenge

Главен проектант – арх. Христина Станева; художник-реставратор – Люба Красовска; конструктор – инж. Божидар Денчев
Изпълнител – „Реставрация 02” ООД

“Св. Димитър” е най-добре запазеният представител на типичните за Югозападна България късно-средновековни църкви – еднокорабна, едноабсидна, с полуцилиндричен свод и със стенописи, покриващи изцяло интериора и западната й фасада. Установени са два пласта стенописи, като тези от втория етап (1488 г.) представляват своебразни и изключително ценни произведения на живописното изкуство. Запазена е и конструкцията на иконостаса, чиито икони се съхраняват в галерията на храм-паметника „Александър Невски”. Църквата е архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение.

Състоянието на църквата очевидно още в началото на миналия век е било тревожно, тъй като през 1932 г. е правен опит за нейното укрепване – средновековната църква е почти изцяло „облечена” в нов градеж, а към западната фасада е пристроено преддверие. Тъй като тези неумели действия не спират, а дори ускоряват деструктивните процеси, през 80-те години на миналия век са изпълнени някои най-неотложни аварийни мерки и над църквата е изградено временно защитно покритие, но проблемът за трайното опазване на паметника остава открит.

Преди изпълнението на проекта конструктивното състояние сградата е вече изключително тежко. Оригиналният свод, в който се е появила голяма надлъжна пукнатина, е със силно нарушена геометрия и носимоспособност, огромните пукнатини между отделните стени, са прекъснали напълно конструктивната връзка между тях. Обезличен от късните градежи е и образът на сградата – единствено в източната фасада е запазена известна информация за оригиналната архитектура на средновековната църква.

Въпреки лошото състояние на сградата, стенописите са съхранени сравнително добре, включително и тези по западната фасада, която преди изграждането на преддверието векове наред е била изложена на атмосферните влияния. По-сериозните увреждания на живописния слой са причинени от деформацията на сградата, от постоянното въздействие на влагата, от някои по-късни мазилкови покрития и от повърхностно замърсяване. Най-тежко са поразени зоните на огромните пукнатини между стените и свода, както и в зенита на самия свод.

През 1998 г. Българският национален комитет на ИКОМОС изготвя и представя пред Фондация “А. Г. Левентис” предварителна Програма за спасяване на църквата „Св. Димитър” в Бобошево с молба за финансиране на нейното изпълнение. След консултации между Фондацията и WMF, двете организации решават да финансират съвместно проекта “Укрепване и архитектурна реставрация на църквата “Св. Димитър” в Бобошево” и през 2001 възлагат неговото изпълнение на БНК на ИКОМОС.

Основната цел на проекта е да се преодолее критичното състояние на църквата и да се ликвидира трайно опасността за нейния живот, да се изяви автентичният й архитектурен образ и да се осигурят задължителните условия за цялостна реставрация на стенописите и за пълноценно експониране на паметника.

Паралелно с изготвянето на проектите за укрепване и реставрация са извършени и необходимите подготвителни работи: фотограметрично заснемане на църквата и стенописите, геодезично заснемане на околния терен и фотозаснемане на целия обект (инж. Георги Хаджиев и колектив); укрепване и защита на стенописите по свода; монтиране върху вътрешното подпорно скеле на щитове от пресовани плоскости, които да поддържат отделните сектори на деформирания и разпукан свод; защита на фреските по стените на наоса и късното преддверие.

Изготвени са работни проекти за специалностите „Архитектура” (арх. Христина Станева), „Конструкции” (инж. Божидар Денчев), „Строително-консервационна технология” (Проф. Валентин Тодоров), „ВиК”, „Електроинсталация” и „Климатизация”.

Архитектурната реставрация на църквата е фокусирана върху идеята да се изяви максимално оригиналният образ на паметника, като се държи сметка за завареното състояние и за новите елементи, с които ще се осигури конструктивното укрепване на сградата. Отстранени са късните бетонови контрафорси и тухлената зидария около средновековния градеж; възстановени са нарушените фуги на зидовете; консервирани са запазените по южната и северната фасади видими дървени носещи елементи (вертикални и хоризонтални); възстановени са двата дъбови обтегача под свода и в тях са имплантирани метални обтегачи, представляващи части от новата укрепваща конструктивна система; отворите са оформени с дървена дограма и стилизирани железни решетки. По трите външни стени на късното преддверие върху съществуващия каменен цокъл е изграден дублиращ тухлен зид, като в горната си част двойните зидове са обхванати с общ стоманобетонен пояс. Таванът на преддверието получава нова конфигурация, която позволява по-добро експониране на средновековните стенописи по западната фасада на средновековната църква.

Технологичното укрепване, което има за цел да се консолидира градежът на свода, включва закотвяне на металните окачвачи в него, изпълнение на подсилена полимерна ивична замазка по повърхността на свода за по-добра връзка между отделните му фрагменти, запълване на пукнатините със специален разтвор.

Конструктивното укрепване си поставя за цел да осигури стабилитет и антисеизмична устойчивост на църквата съгласно действащите нормативи, при максимално запазване на автентичния й образ и особено – на стенописите. В укрепения свод са дълбоко имплантирани и закотвени метални пръти, с помощта на които той е „окачен” на монтираната над него нова метална покривна конструкция. Тя стъпва на четири метални колони, апликирани към северната и южната фасади, които пренасят целия товар до новите бетонови основи, излети около църквата. Над металната покривна конструкция е изпълнена дървена, върху която са положени хидроизолация и покритие от едноулучни керемиди.

Сложните операции по укрепването и спасяването на тази малка, полуразрушена църква, са извършени в името на нейните уникални стенописи – за да могат те да бъдат съхранени и експонирани в естествената си среда, да запазят своята автентична културно-историческа стойност и неповторимо очарование.

С изпълнението на инженерните системи (ВиК – инж. Иван Билбилов, Ел. – инж. Любомир Василев, ОВК – инж. Цвятко Кадийски) е постигнато радикално отстраняване на влагата и е изградена електроинсталацията (вътрешно и външно осветление, гръмоотвод). Поради недостиг на средства проектът за климатизация не е осъществен.

След приключване на основната част от работите, предвидени в този проект, през 2002 бе изготвено и представено предложение за отпускане на втора финансова помощ, с която да се осигури завършване на цялостната реставрация и експониране на паметника. Донорите проявиха разбиране, че реставрацията на стенописите – основния носител на високата културно-историческа стойност на паметника – не трябва да се отлага и че реставрацията на стенописите е задължително условие за пълноценното експониране на синтезирания образ на паметника, спасен благодарение на тяхната помощ.

Така през 2003 на БНК на ИКОМОС е възложено изпълнението на проекта “Реставрация на стенописите, експониране на интериора и екстериора и оформяне на околната среда на църквата „Св. Димитър” в Бобошево”.

През същата година са изработени проекти за консервационно-реставрационните работи и е завършен техният първи етап, включващ реставрацията на стенописите в наоса: укрепване на живописния слой, запълване на разрушения и направа на оформящи мазилки, извличане на соли, почистване на стенописите и ретуши.

В процеса на реставрацията са установени някои нови данни – стенописите от по-стария слой са локализирани само по южната стена; на това място са открити следи от пожар, който е повредил и двата слоя; освен това са установени височината, разположението и размерът на иконостаса и по-късните намеси по него.

В рамките на проекта за експониране на интериора и екстериора е изпълнено колоритното третиране на мазилките в преддверието и по фасадите и на видимите елементи от металната конструкция; демонтирани са двете късни стенописни пана от фасадите на църквата; изпълнени са някои основни елементи от околната среда. Завършена е реставрацията на стенописите по западната фасада на църквата, изпълнен е проектът за оформяне на околната среда.

Проектът е финализиран с публикация за проучванията и реставрацията на църквата. 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел