Устав

Устав на БНК на ИКОМОС

I. Общи положения

Наименование, седалище и срок за действие

Чл. 1.

(1) Сдружението, наречено "Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места", съкратено "Български национален комитет на ИКОМОС", е организация с идеална цел - юридическо лице със седалище в София, район Средец, пл. Славейков 11, VI етаж, София 1000; регистрирано по фирмено дело № 13 321 на СГС по описа от 1995; Булстат 121112103-Ю.

(2) Учредява се за неопределен срок и се подчинява на българското законодателство, като се придържа към Устава на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС), доколкото не противоречи на българското законодателство. Членовете на Сдружението са членове на ИКОМОС.

(3) Сдружението свободно определя целите си и се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

(4) Определянето като организация за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на Сдружението с нестопанска цел.

(5) Сдружението, като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, подлежи на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.

 

II. Цел и дейности на Сдружението

Чл. 2

(1) Целта на Българския национален комитет на ИКОМОС, в съответствие с Устава на Международната организация, е да съдейства за издирването, изучаването, опазването, използването, представянето и популяризирането на ценностите от културното наследство: паметници на културата, културни пейзажи, исторически градове, ансамбли и забележителни места, културни маршрути и др. Той участва във всички дейности на ИКОМОС, определени от Устава на Международната организация, а именно:

1. Подкрепя и поощрява действия и намерения, които са свързани с целта на ИКОМОС. Съдейства на централните и местни власти за осъществяване на посочените по-горе функции, посредничи за представянето им в международните организации, участва с упълномощени свои представители в техните експертни органи.

2. Събира, изследва и разпространява информация относно принципите, методите и политиката на опазване, използване и популяризиране на културното наследство.

3. Съдейства на национално и международно равнище за изграждането и развитието на центрове за научна документация върху дейности, свързани с целите на организацията.

4. Съдейства за прилагането на ратифицирани от Република България международни документи, свързани с дейността и целите на БНК на ИКОМОС.

5. Сътрудничи при изработването на учебни програми, предназначени за обучение на специалисти по опазване, използване и популяризиране на културното наследство.

6. Осъществява координация и съвместни действия с:

а) държавните и общински власти по отношение на опазването на културното наследство;

б) публичните и граждански организации, чиито цели са свързани с културното наследство.

7. Изпълнява решенията на Генералните асамблеи на ИКОМОС и програмите, предложени от Консултативния и Изпълнителния комитет на ИКОМОС, при спазване на българското законодателство.

8. Установява и поддържа тясно сътрудничество с ЮНЕСКО, Комитета за световно наследство, Международния изследователски център за консервация и реставрация на културни ценности в Рим (ИККРОМ), Комитета за културно наследство към Съвета на Европа, ИКОМ, регионалните центрове за опазване под егидата на ЮНЕСКО, както и с други международни и регионални организации и институции, които преследват аналогични цели.

9. Сдружението, определено като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, може да разходва имуществото си за:

а) осъществяването на своите цели и задачи, посочени в чл. 2, ал. 1;

б) развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката, технологиите;

в) подпомагане на социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;

г) подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация в рамките на организацията;

д) защита на човешките права или на околната среда;

е) други цели, определени със закон.

 

Чл. 3. За изпълнение на своите цели Българският национален комитет на ИКОМОС:

1. Поощрява финансирането от държавните и общинските власти, публични и граждански организации и дарители на всички дейности, съответстващи на целта на ИКОМОС, описани по-горе.

2. Организира форуми на ИКОМОС, научни срещи, симпозиуми, конференции, научни пътувания, стажове, изложби и други публични изяви.

3. Организира дейности за привличане на обществения и личния интерес към културното наследство, особено на младите, като училищни програми, летни стажове, семинари и други подходящи изяви.

4. Изгражда постоянни или временни работни групи, които да изследват проблеми, свързани с опазването на паметници на културата, исторически територии, селища, ансамбли и забележителни места; разработва програми, прави предложения и осъществява експертна дейност в тази област.

5. Обнародва и разпространява всякакъв род информации по тези въпроси чрез всички допустими от закона средства за информация, включително издателска и рекламна дейност.

6. Финансира, създава целеви фондове и развива всички подходящи форми за помощ при опазването на културното наследство.

7. Извършва стопанска дейност в съответствие с устава на Сдружението, като използва приходите за постигане на целта, определена в чл. 2.

 

III. Членство

Приемане на членове

Чл. 4.

(1) Българският национален комитет на ИКОМОС при изграждане на своите структури се придържа изцяло към изискванията на ИКОМОС и се състои от следните видове членове:

1. Индивидуални членове: дееспособни физически лица, чиято професионална или друга дейност е свързана с тяхната компетентност в областта на опазването на културното наследство. Броят на индивидуалните членове на Сдружението не може да бъде по-малък от пет, съгласно чл. 13 (а) на Устава на ИКОМОС.

2. Колективни членове: юридически лица, които се занимават с дейности, свързани с целите на организацията.

3. Благотворителни членове: дееспособни физически или юридически лица, които допринасят чрез дарителство за постигане на целта на Българския национален комитет на ИКОМОС. За благотворителните членове не е задължително да се занимават непосредствено с дейности по опазване на културното наследство или да притежават професионална компетентност в тази област.

4. Почетни членове: личности със забележителен принос за опазването на културното наследство и по право - бившите председатели на Българския национален комитет на ИКОМОС, които се определят като негови почетни председатели.

(2) Молбите за членство в Сдружението се адресират до Управителния съвет и се подават в седалището на Сдружението; Управителният съвет в определен от него срок ги разглежда и предлага за одобрение на Общото събрание. Кандидатите за индивидуални и колективни членове трябва да бъдат представени при кандидатстването си от двама поръчители -членове на ИКОМОС. Благотворителните членове се удостояват от Управителния съвет. Колективните членове се представляват от техните ръководители или от упълномощено от тях лице. Управителният съвет съобщава в Секретариата на ИКОМОС имената на новоприетите членове.

(3) Индивидуалните и колективните членове плащат годишен членски внос. За тези категории членове, размерът на членския внос е диференциран и се определя от Общото събрание. От почетните и благотворителните членове не се събира членски внос.

1.    Минималния размер на членския внос на индивидуалните и колективните членове е опредлен и е в съответствие с решенията на изпълнителния комитет на международната организация ИКОМОС.

2.    За различните колективни членове (търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, организации/институции на бюджетна издръжка, висши учебни заведения и др.) членския внос се определя за всеки един колективен член индивидуално от Общото събрание.

3.    Определеният членски внос се заплаща от всички членове на Сдружението авансово за следващатагодина. Членският внос се внася в касата на Сдружението или по банков път.

IV. Права и задългжения на членовете на Сдружението

Чл. 5.  Всеки член на Сдружението има право:

(1) Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание.

(2) Да избира и бъде избиран в неговите органи на управление.

(3) Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление.

(4) Да бъде информиран за дейността на Сдружението.

(5) Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 6. Всеки член на Сдружението трябва:

(1)Да спазва Устава на Сдружението, да работи за постигане на неговата цел и издигане на неговия обществен авторитет, следвайки принципите на професионалната етика и добрите нрави.

(2) Да внася членския си внос по ред, определен от чл. 4, ал. 3.

(3) Да има българско гражданство.

Чл. 7. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица.

 

V. Прекратяване на членството

Чл. 8.

(1) Членството се прекратява:

1. при едностранно писмено волеизявление до Сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключването - поради нарушение на закона или Устава;

4. с прекратяването на Сдружението;

5. при отпадане - поради неплащане на членски внос.

 

VI. Органи

Общо събрание

Чл.  9

(1) Общото събрание е колективен върховен орган на Българския национален комитет на ИКОМОС. То включва всички членове на Сдружението.

(2) Общото събрание се събира поне веднъж годишно по искане на Управителния съвет или на 1 /3 от членовете на Сдружението.

(3) Поканата за Общото събрание съдържа информация за: инициатора, дневния ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Поканата е подписана от Председателя на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.

1. Поканата за Общото събрание може да бъде изпратена до всеки член на Сдружението чрез:

- пощата;

– по електронен път;

- нотариус;

- частен съдебен изпълнител;

- да бъде връчена в седалището на Сдружението., най-малко 15 дни преди определената дата.

2. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението, най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно и срещу подпис.

(4) Права на Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Сдружението.

2. Приема други вътрешни актове.

3. Избира и освобождава председателя на Сдружението и членовете на Управителния и Контролния му съвет.

4. Приема и изключва членове; приема почетните членове на Сдружението и номинира почетните членове на международната организация ИКОМОС.

5.    Взема решения за откриване и закриване на клонове.

6.    Взема решения за участие в други организации.

7.   Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

8.   Приема основните насоки и програмите за дейността на Сдружението.

9.   Приема финансовия отчет за изтеклата година и бюджета за следващата.

10. Взема   решения   относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет.

12. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове на Сдружението.

13. Взема други решения, предвидени от Устава на Сдружението.

(5) Правата по алинея (4), т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(6) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(7)Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(8) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, с Устава или с предходни решения на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1 година от датата на вземането на решението.

(9) Споровете по алинея (7) могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрация на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1 година от датата на вземането на решението.

(10) Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Ако явилите се са по-малко, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

(11) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание - въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(12) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

а) него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен, включително;

б) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(13) Решенията в Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(14) Решенията по чл. 9, ал. (4), т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(15) За всяко заседание на Общото събрание се избира протоколчик, който да води протокола, и преброители на гласовете.

(16) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя, протоколчика и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание. Протоколът се завежда в протоколна книга.(17) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

(17) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

VII. Управителен съвет
Чл. 10
(1) Българският национален комитет на ИКОМОС се управлява от Управителен съвет. Той се състои от 3 до 19 индивидуални членове. Съставът на Управителния съвет трябва да отразява комплексния характер на дейността по опазване на недвижимите паметници на културата.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване за период от 3 години,за не повече от три последователни тригодишни мандата.
(3) Управителният съвет посочва членовете на Сдружението, които имат право на глас в съответните генерални асамблеи на ИКОМОС.
(4) Членовете на Управителния съвет трябва да:
а) имат българско гражданство;
б) не са осъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.
(5) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика Управителния съвет по писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(6) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(7) Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща обсъждането и вземането на решенията. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(8) Решенията на Управителния съвет, в съответствие с чл. 32, ал. (4) от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 10, ал. (12), т. 3 и 6 от Устава на БНК на ИКОМОС - с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
(9) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.
(10) Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за изпълнението на
функциите си в Сдружението. Възстановяват се само направените разходи в изпълнение на
годишната програма за дейността на Сдружението или по специално решение на Управителния съвет въз основа на представени документи.
(11) Почетните членове на Сдружението и лицата на работа по договор в него могат да участват в заседанията на Управителния съвет с право само на съвещателен глас.
(12) Управителният съвет има следните правомощия:
1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
7. Определя адреса на Сдружението.
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
10. Взема решения за образуване или участие в дружества със стопанска дейност, за набиране на средства и за участие в различни форми на сдружавания за реализиране на идеалните цели на Сдружението.
11. Приема решения за придобиване на недвижима собственост.
12. Избира между членовете си за срок от 3 години зам.-председател, гл. секретар и ковчежник.
13. Одобрява и предлага за изключване индивидуални, колективни и благотворителни членове на Сдружението за вземане на решение от Общото събрание.
14. Определя числеността, длъжностите и възнагражденията на платения персонал на Сдружението.
15. Одобрява други източници на финансиране на Сдружението.
16. На всички благотворителни членове и на физически лица, които са направили дарения, сдружението издава сертификати за дарените от тях суми. Управителният съвет ежегодно отчита набраните дарени средства и тяхното разходване пред Общото събрание.
17. Изготвя правилник за работата на колективните органи, който се приема от Общото събрание.
(13) Ако по време на тригодишния мандат член на УС не може да продължи участието си на този пост, негов заместник се избира на следващото Общо събрание.

VIII. Бюро на Управителния съвет
Чл. 11
(1) Бюрото на Управителния съвет се състои председател на Сдружението, заместник-председател, главен секретар и ковчежник. Бюрото има оперативни функции, които се определят от Управителния съвет.
(2) Председателят на Българския национален комитет на ИКОМОС представлява Сдружението и по право е член на УС. Той свиква и председателства заседанията на Управителния съвет и на Бюрото, предлага техния дневен ред. Той може да делегира част от правомощията си на членове на Бюрото. Същият представлява Сдружението в Консултативния комитет на ИКОМОС и съдейства за развитието на взаимоотношенията със Секретариата и всички национални и научни комитети на Международната организация.
Председателят се избира от Общото събрание с тайно гласуване за период от 3 години и има право на три последователни тригодишни мандата на този пост, независимо дали е бил член на Управителния съвет с продължителност, определена от чл. 10, ал.(2) от настоящия Устав. При избора за председател, ако има повече от една кандидатура за този пост, за избран се счита кандидатът, получил повече от 50% от гласовете на Общото събрание. В противен случай се провежда балотаж, в който участват двамата кандидати, водещи в изборната листа. За избран се счита кандидатът, спечелил по-голям брой гласове.
(3) Заместник-председателят подпомага или замества председателя. Той му съдейства да изпълнява своите задължения. Във връзка с това председателят може да му предоставя съответни пълномощия.
(4) Главният секретар следи за изпълнението на плана на Сдружението; отговаря за ръководството и работата на персонала; съставя протоколите от заседанията на Управителния съвет и Бюрото.
(5) Ковчежникът отговаря за финансовите операции на Българския национален комитет на ИКОМОС. Той участва в подготовката на финансовите отчети и проектобюджетите за всяка календарна година, санкционира направените разходи според инструкциите на Бюрото, контролира плащанията.

Контролен съвет
Чл. 12.
(1) Контролният съвет се състои от 3 до 5 членове и се избира от Общото събрание за срок от 3 години.
(2) Контролният съвет контролира законността на действията на Управителния съвет и финансовото състояние на Сдружението.
(3) Заседанията му са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете.
(4) Контролният съвет:
1. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, отнасящи се до бюджета, приходите и разходите на дружеството.
2. Контролира изпълнението на икономическите програми, правилното водене на отчетността.
3. Има право да извършва проверки, ревизии, инвентаризации, като докладва резултатите по тях на Общото събрание.

XI. Имущество
Чл. 13
(1) Имуществото се състои от право на собственост, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, вземания в лева и чуждестранна валута.
(2) Имуществото се набира от:
1. Част от членския внос на членовете на Сдружението.
2. Дарения и завещания.
3. Спонсорство.
4. Помощ от държавата.
5. Приходи от стопанска дейност на Сдружението и на образуваните от него търговски дружества или от участие в такива, както и от всички позволени от закона дейности за набиране на средства от сдруженията с нестопанска цел.
6. Приходи от стопанска дейност на Сдружението, както и от всички позволени от закона дейности за набиране на средства от сдруженията с нестопанска цел.

Х. Разходване на имуществото
Чл. 14.
(1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зависимост от целите и финансовите възможности на Сдружението съгласно правилник за дейността на БНК на ИКОМОС. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. Лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. Юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. Юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. (3), т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

XI. Отчетност
Чл. 15
(1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзките им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Финансовия резултат;
4. Оправдателни документи за изразходваните средства.
(3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне,
както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на
централния регистър.

XII. Преобразуване
Чл. 16. Сдружението, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

XIII. Изменения на Устава
Чл. 17.
(1) Уставът може да се променя от Общото събрание по предложение на Управителния съвет или по предложение на 1/3 от членовете на Общото събрание.
(2) Промените в Устава се вземат с мнозинство от 2/3, съгласно чл. 29, ал. (2) от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Измененията на Устава се вписват в регистъра на съда.

XIV. Прекратяване
Чл. 18.
(1) Сдружението може да се прекрати по силата на решение на Общото събрание, свикано за тази цел.
(2) Прекратяване на Българския национален комитет на ИКОМОС ще се обяви по право в случай на прекратяване на Международната организация.
(3) Освен по решение на Общото събрание, Сдружението се прекратява и с решение на съда:
1. Ако в продължение на 3 месеца остане с по-малко членове, отколкото са нужни според Устава за образуване на Управителен съвет;
2. Ако дейността му противоречи на закона, на Устава или на държавния или обществен ред;
3. Ако стане неплатежоспособно.

XV. Ликвидация
Чл. 19.
(1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от
наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на
движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска
цел.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузите на лицата по т. 1 - 3;
5. Роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или при сватовство - до втора степен включително;
6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

XVI. Имущество след ликвидацията
Чл. 20.
(1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

Чл. 21.
Настоящият Устав е приет от подписаните основатели.

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел