Home /   News and Events /   News /   Къщата с ягодите

Къщата с ягодите

23.10.2015

На 08.10.2015 се състоя заседание на Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ), където беше обсъдена конструктивна експертиза за сграда на ул. ,,Сан Стефано” № 6, гр. София., изготвена от инж. Георги Колчаков. СЕСОНКЦ взе решение да предложи на министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице да издаде положително становище по чл. 74, ал. 1 от ЗКН. С това се дава ход на разрушаване на сградата и преизграждане със съвременни материали. Против решението гласуваха Председателят на БНК на ИКОМОС Стефан Белишки и представителят на Института по изкуствознание при БАН Иван Ванев. Въздържали се: Петър Попов и арх. Валентина Василева. Всички останали от СЕСОНКЦ гласуваха "ЗА".
За информация е приложен текстът на депозираното след заседанието особено мнение от доц. Стефан Белишки, председател на БНК на ИКОМОС.


Site by Loopink & PixelFlower