Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН)

Европейски дни на наследството (ЕДН)

Движението Европейски дни на наследството се заражда във Франция, където през 80-те години на 20 в. възниква и се утвърждава инициативата “Дни на отворените врати”. През тези дни, след провеждане на широка информационна кампания, всички музеи и паметници на културата осигуряват безплатен достъп на публиката до ценностите на културното наследство; провеждат се организирани групови посещения, които са съпроводени с беседи, дискусии и различни празнични прояви.

Постепенно към тази инициатива се присъединяват все повече европейски страни, всяка от които допринася за обогатяване на съдържанието и формите на Дните. Така, от 1991 г. Европейските дни на наследството (EHD/JEP/ЕДН) се превръщат в съвместна дейност на Съвета на Европа и Европейския съюз и провеждат в почти всички европейски страни под мотото “Европа, общо наследство”.

Всяка от страните-участнички избира своя национална тема на ЕДН и дати на тяхното провеждане за съответната година - по взаимна уговорка това е един от уикендите на м. септември, така че по едно и също време знамето на ЕДН се развява на хиляди места в Европа. През този месец в обществения живот на целия континент доминираща е именно темата за общоевропейското наследство, която ангажира милиони хора с неговите проблеми, приобщава ги към неговите ценности и мобилизира нови ресурси за неговото опазване. Особено съществен за постигането на тези цели е приносът на средствата за масова информация и комуникация - медии и интернет.

От 1999 г. България се включи активно в движението “Европейски дни на наследството”, които са проведени със следните национални теми: през 1999 г. - “Народна архитектура”, през 2000 г. - “Културни маршрути”, през 2001 г. - “Децата, младежта и наследството”, през 2002 г. - “Различни етноси и религии - общо наследство” и през 2003 г. - “Културни пейзажи”.

“Европейските дни на наследството” се провеждат под егидата на Министерството на културата и с постоянни съорганизатори Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Националния институт за паметниците на културата и БНК на ИКОМОС, който е постоянен национален координатор на Дните. в зависимост от националната тема за конкретна година се привличат като партньори и други правителствени и неправителствени организации с отношение към съответната тема.

Дните се провеждат все по-успешно, с нарастващ мащаб, с по-богати и разнообразни програми, за което принос имат всички участници - десетки общини и музеи, регионални поделения на Министерството на образованието и науката, училища и детски центрове, неправителствени организации, както и хиляди българи от всички възрасти.

Всяка година националният координатор БНК на ИКОМОС обобщава получената от участниците информация за провеждането на Дните (придружена с фотоси, копия от публикации и други материали) в отчети, които представя в Съвета на Европа. Материалите, включени в отчетите, са въведени в Интернет, а участието на България в Европейските дни и през петте години се радва на висока международна оценка.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел